Oferta

Przedmiot obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię dotyczy w szczególności:

  • Reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnym, w tym podatkowych
  • Negocjacji handlowych, w tym polubownego załatwiania sporów i mediacji
  • Sporządzania projektów umów, pism procesowych, opinii prawnych i innych dokumentów
  • Konsultacji, analiz i porad prawnych
  • Windykacji należności, a także ochrony praw dłużników
  • Rejestracji oraz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń
  • Rejestracji oraz zmiany wpisów w rejestrze zastawów, jak również w innych rejestrach i ewidencjach